Obchodní podmínky

 • Sme platcami DPH.

  Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán a sú neoddeliteľnou súčasťou zasielateľskej zmluvy alebo inej zmluvy uzatvorenej medzi zasielateľom na jednej strane a príkazcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia prednostne zmluvou, práva a povinnosti zmluvou neupravené sa riadia týmito obchodnými podmienkami, a v prípade, že práva a povinnosti zmluvných strán nie sú upravené zmluvou ani týmito obchodnými podmienkami, riadia sa výlučne príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Z. z., obchodný zákonník, a to podľa ust. § 261 ods. 6 písm. d), obchodný zákonník.
 • Vymedzenie pojmov

  Zasielateľskou zmluvou sa rozumie zmluva, ktorej predmetom je záväzok zasielateľa obstarať vo vlastnom mene na účet príkazcu prepravu vecí za bližšie vymedzených podmienok a záväzok príkazcu zaplatiť zasielateľovi dohodnutú odplatu.

  Zasielateľom sa rozumie Logistic House, s.r.o., Jirásková 400/23, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika IČO: 50 804 545, DIČ: 2120476963, IČ DPH: SK2120476963, ktorá obstaráva prepravu vecí prostredníctvom tretích osôb, prípadne prostredníctvom vlastných automobilov.

  Príkazcom sa rozumie právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá uzatvorí so zasielateľom zasielateľskú zmluvu, v rámci ktorej si objedná u zasielateľa obstaranie prepravy za bližšie dohodnutých podmienok.

  Prepravcom sa rozumie osoba, ktorá disponuje platným oprávnením k vykonávaniu prepravnej činnosti, prostredníctvom ktorej obstaráva zasielateľ prepravu zásielky pre príkazcu.

  Príjemcom sa rozumie akákoľvek osoba jednoznačne určená príkazcom, a to jej menovitým označením, a presnou adresou doručenia.

  Zásielkou sa rozumie vec spôsobilá byť predmetom prepravy v rámci zasielateľskej zmluvy.
 • Užívateľský účet a registrácia na portáli

  Podmienkou využívania služieb zasielateľa je nutné sa registrovať na portáli, na základe čoho mu bude vytvorený užívateľský účet, prístupný na základe prístupových údajov pridelených zasielateľom. Prostredníctvom užívateľského účtu príkazca môže predovšetkým objednávať a využívať služby zasielateľa, sledovať stav prepravovanej zásielky, prípadné využívať ďalšie funkcie používateľského účtu.

  Príkazca sa registruje prostredníctvom registračného formulára uverejneného na portáli, v rámci ktorého je príkazca povinný vyplniť požadované údaje, najmä, nie však výlučne názov príkazcu, resp. meno, priezvisko, IČO, sídlo, resp. miesto podnikania a kontaktný telefón a email. Príkazca je zároveň povinný na vyžiadanie predložiť originál výpisu z príslušného registru potvrdzujúci existenciu príkazcu, prípadne osoby oprávnenej za príkazcu konať.

  Užívateľský účet je oprávnený využívať výhradne len príkazca, a je povinný nesprístupniť prihlasovacie údaje a využívanie služieb prostredníctvom užívateľského účtu tretím osobám. Zasielateľ nie je zodpovedný za akékoľvek zneužitie užívateľského účtu v prípade porušenia povinností príkazcu.

  Informácie poskytnuté príkazcom pri registrácii musia byť pravdivé a úplné, inak príkazca zodpovedá v plnej miere za škodu porušením tejto povinnosti spôsobenej a zasielateľ si zároveň vyhradzuje právo na zrušenie užívateľského účtu príkazcu bez nároku na akúkoľvek náhradu zo strany príkazcu.

  Príkazca je povinný bezodkladne oznámiť zasielateľovi, resp. zmeny vykonať v užívateľskom účte, v prípade zmien akýchkoľvek údajov o príkazcovi.

  Zasielateľ si vyhradzuje právo užívateľský účet príkazcu bez predchádzajúceho upozornenia a náhrady zrušiť, ak prostredníctvom užívateľského účtu príkazcu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok; v tomto prípade nemá príkazca akýkoľvek nárok na náhradu škody zrušením užívateľského účtu vzniknutej.
 • Objednávka a uzatvorenie zmluvy

  Zmluvy uzatvorené, resp. objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového portálu www.eurodoruceni.cz sú záväzné. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok. Zaslaním objednávky príkazcu, resp. iným uzatvorením zmluvy na portáli, príkazca potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami podrobne oboznámil a že bezvýhradne s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

  Zmluva sa považuje za uzatvorenú až záväzným potvrdením objednávky príkazcu zo strany zasielateľa. Toto potvrdenie v čo najkratšej lehote potvrdí zasielateľ priamo v rámci užívateľského účtu príkazcu, a o tejto skutočnosti vyrozumie príkazcu na email zadaný v rámci užívateľského účtu. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Zasielateľ je oprávnený objednávku nepotvrdiť bez uvedenia dôvodu, čo má za následok, že zmluva medzi zasielateľom a príkazcom nevznikla.

  Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane zasielateľa ani príkazcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.
 • Odovzdanie a prevzatie zásielky

  V rámci zadávania objednávky/pokynov ohľadom zaslania zásielky je príkazca povinný uviesť presne a pravdivo všetky predpísané náležitosti požadované zasielateľom prípadne prepravcom, najmä presné označenie adresáta zásielky a jeho kompletnú adresu. Zasielateľ neoveruje presnosť, úplnosť a pravdivosť uvedených údajov a nie je zodpovedný za neúplné, nepresné a nepravdivé údaje zadané príkazcom; príkazca zároveň zodpovedá za prípadnú škodu takýmto konaním príkazcu spôsobenú.

  Po záväznom uzatvorení jednotlivej zmluvy na základe objednávky sprístupní zasielateľ v rámci užívateľského rozhrania identifikačné štítky s uvedením adresáta a miesta doručenia zásielky. Týmito štítkami je príkazca povinný označiť príslušné jednotlivé zásielky.

  Zásielky je príkazca povinný riadne zabaliť do vyhovujúceho obalu tak, aby nedošlo k ich poškodeniu či zničeniu, poprípade ku vzniku škody zasielateľovi, prepravcovi či tretím osobám.

  Príkazca je najmä povinný zásielku zabaliť tak, aby:
  • obal zásielky bol celistvý, pravidelného tvaru a umožňoval jednoduchú a bezpečnú manipuláciu so zásielkou zasielateľom, prepravcom alebo ďalšími osobami, ktoré sa podieľajú na preprave zásielky, poprípade umožňoval bezpečnú manipuláciu prostredníctvom technického zariadenia uvedených osôb;
  • obsah zásielky bol dostatočne zaistený proti pohybu, a to najmä použitím vhodnej výstuže zásielky;
  • obsah zásielky bol dostatočne chránený proti poškodeniu pri bežnej manipulácii so zásielkou pri preprave (najmä použitím vhodných obalových materiálov);
  • obsah alebo obal zásielky neohrozoval zasielateľa, prepravcu alebo tretie osoby, prípadne nespôsobil škodu na ostatných veciach pri preprave.


  Na portáli zasielateľa sú uverejnené podrobné pravidlá vhodného balenia určitých zásielok a týmito pravidlami je príkazca povinný sa riadiť, a počínať si tak, aby zvoleným obalom bolo predchádzané vzniku škody. V prípade vzniku škody z dôvodov nevhodného zabalenia zásielky a/alebo zabalenia v rozpore s týmto ustanovením a/alebo zabalenia v rozpore s pravidlami vhodného balenia, je príkazca plne zodpovedný za vznik takejto škody a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť oprávnenej osobe.

  Takto riadne zabalené a označené zásielky odošle príkazca na adresu zasielateľa, a to na adresu Logistic House, s.r.o., Tovární 1390/89, 737 01 Český Těšín, Česká republika. Zasielateľ nie je povinný doručiť v zmysle zasielateľskej zmluvy/objednávky zásielky, ktoré boli zaslané na inú adresu ako hore uvedenú, i keď by sa jednalo o inú adresu zasielateľa; zasielateľ má v tomto prípade zároveň nárok na náhradu nákladov, ktoré mu týmto konaním príkazcu vznikli, prípadne na odstúpenie od zmluvy.

  Bezodkladne po prijatí zásielky od príkazcu je zasielateľ povinný potvrdiť prevzatie zásielky, a to buď emailom alebo prostredníctvom používateľského účtu.

  V prípade, že bude zásielka vykazovať zjavné vady alebo bude porušený jej obal, zasielateľ na túto skutočnosť v potvrdení podľa predchádzajúcej vety príkazcu upozorní emailom a telefonicky. Príkazca je povinný bezodkladne do 3 hodín od písomného upozornenia informovať zasielateľa, či navzdory porušeniu zásielky trvá na jej zaslaní, v prípade, že sa v tejto lehote príkazca nevyjadrí, má sa za to, že trvá na odoslaní zásielky i navzdory jej porušeniu. V takom prípade zasielateľ ani ním poverený prepravca nezodpovedá za prípadnú škodu na zásielke, ktorá bola spôsobená vadou obalu.

  Na portáli sú uvedené veľkostné a váhové limity pre jednotlivé zásielky konkrétnych prepravcov. Príkazca berie na vedomie, že ak zásielka prekročí tieto limity, je zasielateľ od zmluvy oprávnený odstúpiť; zasielateľ zároveň môže ponúknuť poskytnutie služby príkazcovi za novo stanovených podmienok vzhľadom na prekročenie váhových či rozmerových limitov.

  Pri zaslaní nadmerných zásielok, kedy nadmernou zásielkou sa rozumie zásielka nad 50 kg a ak je jedna strana zásielky vačšia ako 200 cm a celkový súčet obvodu + výšky zásielky je väčší ako 300 cm, je príkazca povinný informovať zasielateľa o tejto skutočnosti pred vykonaním objednávky. Ak príkazca zasielateľovi neoznámi informáciu podľa predchádzajúcej vety, je zasielateľ oprávnený účtovať príkazcovi dodatočné náklady na dopravu zásielky, ktoré je zasielateľ povinný uhradiť dopravcovi, nad rámec dohodnutej ceny medzi zasielateľom a príkazcom.

  Zasielateľ upozorňuje a príkazca berie na vedomie, že zásielkou nesmú byť najmä:
  • predmety a látky ohrozujúce ľudský život alebo zdravie, ako sú výbušniny, zbrane, ich časti či ich napodobeniny, strelivo, omamné a psychotropné látky, horľaviny s nízkym bodom vzplanutia a ďalšie predmety, ktoré môžu ohroziť ľudský život alebo zdravie;
  • jedy, rádioaktívne látky, žieraviny, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách a pod.;
  • predmety a látky, ktoré majú mimoriadne vysokú hodnotu, ako sú drahé kamene, drahé kovy, umelecké predmety, zbierky, bankovky, mince, aktivované platobné a iné peňažné karty a ceniny s výnimkou stravných lístkov, nabíjacích kupónov do mobilných telefónov, SIM kariet, diaľničných známok, výherných žrebov a telefónnych kariet operátorov pevných telefónnych liniek, ktorých maximálna hodnota v jednej zásielke nepresahuje hodnotu uvedenú na portáli;
  • predmety a látky, ktoré sa môžu znehodnotiť v dôsledku zmien teploty, ako sú rýchlo sa kaziaci tovar, zdravotnícky materiál (krvné vzorky a deriváty), živé rastliny a pod .;
  • živé zvieratá, pozostatky ľudí a zvierat pod.;
  • predmety a látky ľahko zničiteľné aj za predpokladu dodržiavanie pokynov pre zvláštnu manipuláciu so zásielkou, ako sú alkohol a iné drahé tekutiny v sklenených fľašiach, obdobných krehkých obaloch a pod.,
  • iné predmety a látky, ktoré vzhľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu úpravu vozidla alebo vytvorenie špeciálnych podmienok pri preprave podľa platných predpisov ako sú napríklad voľne ložené substráty;
  • veci, ktorých hodnota bez DPH presahuje hodnotu, na ktorú je zásielka poistená (konkrétna výška je uvedená vždy na portáli u jednotlivých prepravcov). V prípade, že príkazca zašle vec, ktorá túto hodnotu presahuje, berie na vedomie, že v prípade straty, poškodenia alebo zničenia zásielky mu môže byť priznaná náhrada škody maximálne do výšky tohto poistenia.

  V prípade, že príkazca zasielateľovi neposkytne správne údaje o obsahu zásielky a o všetkých rozhodných skutočnostiach potrebných k uzavretiu zmluvy zasielateľa s prepravcom, je povinný nahradiť zasielateľovi všetku škodu, ktorá zasielateľovi vznikne porušením tejto povinnosti príkazcu.
 • Doručenie zásielky, uskladnenie zásielky

  Zasielateľ sa zaväzuje obstarať pre príkazcu prepravu zásielky spravidla v lehote stanovenej na portáli a v obchodných podmienkach jednotlivých zvolených prepravcov. Uvedené prepravné lehoty sú orientačné a zasielateľ nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú nedodržaním týchto lehôt.

  Zásielka príkazcu je prepravovaná prostredníctvom prepravcu zvoleného v objednávke a doručovaná osobe do miesta určenia zákazníkovi, teda osobe, ktorá je na zásielke označená ako príjemca.

  Príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi uhradiť mimo odplatu tiež náklady spojené so spiatočnou prepravou tovaru, ak príjemca odmietne prevzatie zásielky. Odplata v tomto prípade bude v rovnakej výške ako pri preprave príjemcovi. Obdobnú povinnosť má príkazca v prípade, keď uskutočnenie dohodnutej dobierky alebo inkasný úkon u zasielateľa odvolá, alebo keď sa vybratie príslušnej sumy, napriek úsiliu zasielateľa neuskutoční a zásielka sa musí vrátiť.

  Zasielateľ umožňuje uskladnenie zásielky pre účely odstúpenia od zmluvy uzatvorenej medzi príkazcom a treťou osobou, prípadne na účely reklamácií a chybného plnenia zo strany príkazcu voči tretej osobe. V prípade, že zasielateľ z vyššie uvedeného dôvodu obdrží zásielku, zaväzuje sa v lehote 7 dní informovať príkazcu o obdržaní zásielky prostredníctvom užívateľského účtu príkazcu alebo emailom. Na žiadosť príkazcu je zasielateľ povinný zásielku zaslať na adresu určenú príkazcom najneskôr do 7 dní od doručenia písomnej žiadosti (email). Náklady na dopravu hradí v tomto prípade hradí v celej výške príkazca, výška je stanovená na portáli. Zasielateľ nenesie zodpovednosť za chybne uvedenú adresu príkazcu na zásielke.

  Zasielateľ neposkytuje služby uskladnenia a spracovania zásielky príkazcu, resp. určenej príkazcovi, ktorú obdrží od tretích osôb za iným účelom ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. Príkazca nie je oprávnený nechať si posielať zásielky od tretích osôb či svojich dodávateľov na adresu sídla zasielateľa, doručovaciu adresu zasielateľa alebo akúkoľvek inú adresu, ktorú zasielateľ uvádza na portáli.

  Zasielateľ nezodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikne počas prepravy prepravcom zvoleným príkazcom. Prechod nebezpečenstva škody prechádza na prepravcu odovzdaním zásielky prepravcovi a prípadné nároky na náhradu škody je príkazca povinný uplatniť priamo u ním zvoleného prepravcu.
 • Ceny a platobné podmienky

  Ceny za jednotlivé produkty/služby sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, ktoré musí príkazca pre získanie služby zaplatiť.

  Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutá cena za služby na základe zasielateľskej či inej zmluvy je zasielateľ oprávnený príkazcovi vyúčtovať po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba poskytnutá, a to na základe faktúry vystavenej najskorej prvý pracovný deň po ukončení kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba poskytnutá.

  Zasielateľ je oprávnený pred zabezpečením prepravy požadovať úhradu preddavku od príkazcu, s tým, že ak nebude zo strany prepravcu preddavok včas uhradený, zasielateľ nie je povinný prepravu pre príkazcu obstarať.

  Faktúra obsahuje všetky zákonom vyžadované náležitosti a rozpis poskytnutých služieb v súvislosti so zasielateľskou zmluvou/objednávkou. Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry v lehote 14 dní odo dňa jej doručenia príkazcovi. Príkazca súhlasí, aby mu bola faktúra zasielaná v elektronickej forme prostredníctvom emailu uvedenom v užívateľskom rozhraní.

  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania so splatnosťou faktúry, má zasielateľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

  V prípade omeškania príkazcu s úhradou vyfakturovanej ceny za služby je zasielateľ tiež oprávnený odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb príkazcovi, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov príkazcu.

  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že bolo súčasťou služby tiež prevzatie finančných prostriedkov od zákazníka, je zasielateľ tieto finančné prostriedky povinný poukázať na účet príkazcu v lehote 14 dní odo dňa ich prevzatia od príslušného prepravcu či zákazníka.

  V prípade omeškania s úhradou vyfakturovanej ceny za služby zo strany príkazcu je zasielateľ oprávnený zadržať finančné prostriedky príkazcu, ktoré boli poukázané na účet zasielateľa v súvislosti s plnením zasielateľskej zmluvy, do doby úplnej úhrady dlžnej čiastky zo strany príkazcu. V prípade, že je príkazca v omeškaní s úhradou dlžnej čiastky o viac ako 14 dní, je zasielateľ oprávnený vzájomne započítať svoju pohľadávku spolu s príslušenstvom voči pohľadávke príkazcu (najmä dobierkové sumy). S uvedeným postupom príkazca výslovne súhlasí.

  Zasielateľ je ďalej oprávnený využiť voči príkazcovi zákonné zádržné právo v zmysle príslušných zákonných ustanovení. V zmysle ustanovenia § 608 obchodného zákonníka má na zabezpečenie svojich nárokov voči príkazcovi zasielateľ zádržné právo k zásielke, dokiaľ je zásielka u zasielateľa.
 • Škoda na zásielke a jej uplatnenie

  Zasielateľ je povinný počas dobu, kedy má zásielku v dispozícii, podať príkazcovi správu o škode, ktorá zásielke hrozí alebo ktorá na nej vznikla, len čo sa o tom dozvie, inak zodpovedá za škodu vzniknutú príkazcovi tým, že túto povinnosť nesplnil.

  Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny príkazcu alebo ak váha príkazca s takými pokynmi, môže zasielateľ zásielku predať vhodným spôsobom na účet príkazcu.

  Príkazca je oprávnený požadovať od zasielateľa náhradu škody na zásielke, ktorá vznikne stratou zásielky alebo jej časťou, poškodením zásielky alebo jej zničením, počas doby, kedy je zásielka v dispozícii zasielateľa. Príkazca nie je oprávnený požadovať náhradu ušlého zisku ani iné následné škody spôsobené príkazcovi alebo tretej osobe. Zasielateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorú príkazcu sám spôsobil alebo ktoré spôsobil vlastník veci, alebo škodu spôsobenú chybným obalom, ak zasielateľ príkazcu o zjavnej vade alebo vadnom či porušenom obale zásielky informoval v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

  Zasielateľ a prepravca zodpovedajú za škodu maximálne do sumy, na ktorú je zásielka poistená a ktorá je uvedená na portáli pri jednotlivých prepravcoch. Príkazca nie je oprávnený odovzdať zasielateľovi zásielku, ktorej hodnota bez DPH presahuje výšku poistenia stanovenú na portáli, i v prípade porušenia tejto povinnosti zasielateľ a príkazca zodpovedajú za škodu maximálne do sumy poistenej.

  V prípade, že by došlo k strate či poškodeniu zásielky až po momente odovzdania zásielky prepravcovi, za stratu a poškodenie zodpovedá v plnej miere prepravca a príkazca je povinný uplatňovať nároky spojené so stratou či poškodením zásielky priamo u prepravcu podľa reklamačných podmienok prepravcu a týchto nižšie uvedených pravidiel:
  • Zasielateľ sa zaväzuje uplatniť nároky príkazcu u prepravcu v lehote 7 dní od doručenia písomného oznámenia o vzniku škody, lehota na vybavenie nároku na náhradu škody u prepravcu sa riadi príslušnými ustanoveniami obchodných podmienok, resp. reklamačného poriadku konkrétneho prepravcu.
  • Príkazca je povinný oznámiť stratu, poškodenie či zničenie zásielky najneskôr do dvoch dní od okamihu, keď sa o strate, poškodeniu alebo zničeniu dozvie; príkazca je zároveň doručiť zasielateľovi dokumenty potrebné pre uplatnenie nároku.
  • Zasielateľ je najmä oprávnený požadovať preukázanie skutočnej hodnoty zásielky z faktúry, ktorá bola príkazcovi vystavená treťou osobou za tovar, ktorý je predmetom zásielky. Pokiaľ nie je príkazca schopný potrebné dokumenty dodať, je možné so zasielateľom dohodnúť alternatívny postup k preukázaniu skutočnej hodnoty zásielky.
  • So zásielkou nesmie byť príjemcom manipulované, príjemca alebo osoba, ktorá zásielku dostala, si musí ponechať obal a celý obsah zásielky.
  • Príjemca alebo osoba, ktorá zásielku dostala, svojím podpisom nestvrdili, že prebrali neporušenú zásielku, tzn. že, ak príjemca zásielky bez písomných výhrad spísaných s dopravcom príjme zásielku, nemá príkazca právo na uplatnenie nárokov spojených so stratou či poškodením zásielky.
  • Príkazcu poskytne zasielateľovi potrebnú súčinnosť pri uplatňovaní nároku na náhradu škody.

  Zasielateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za to, že náhrada škody nebude prepravcom príkazcovi priznaná.
 • Povinnosť mlčanlivosti, obchodné tajomstvo

  Príkazca je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s rokovaním a plnením zo zmluvy, nakoľko takéto informácie sú považované za dôverné. Táto povinnosť trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

  Príkazca je povinný uvedené informácie uchovávať ako dôverné, a to najmä, nie však výlučne, neposkytnúť dôverné informácie bez súhlasu zasielateľa inej osobe, nevyužiť ich k inému účelu, než k plnenie zmluvy, nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.

  Príkazca v plnom rozsahu zodpovedá za škodu, ktorá zasielateľovi vznikla prezradením dôverných informácií tretím osobám.
 • Záverečné ustanovenia

  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.eurodoruceni.cz v deň uzatvorenia zmluvy, teda v deň potvrdenia objednávky zo strany zasielateľa. Odoslaním objednávky príkazca bezvýhradne prijíma tieto obchodné podmienky.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

  Všetky spory, ktoré vzniknú zo zasielateľskej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane otázky jej platnosti a zániku, budú strany riešiť predovšetkým rokovaním a dohodou.

  Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodným právom je právo SR a súdom príslušným na prejednávanie prípadných sporov je príslušný súd SR.

  Príkazca a zasielateľ sa dohodli na vylúčení aplikácie ustanovenia § 602 ods. 1 obchodný zákonník.

  Pokiaľ je v omeškaní so splnením svojich povinností príkazca, nemôže sa voči nemu dostať do omeškania zasielateľ.

  V prípade, že sa niektoré ustanovenia obchodných podmienok stanú neplatnými alebo neúčinnými alebo nepoužiteľnými, namiesto neplatných ustanovení bude použité ustanovenie, ktoré sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy.

  Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 27.4.2017.